Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci PDF natisni
Sreda, 21. junij 2017 12:37

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na 15. redni seji, dne 31. 5. 2017, sprejel

ODLOK
O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU
OBČINE MARKOVCI

1  SLOŠNE ODLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) Občina Markovci s tem odlokom sprejme občinski prostorski načrt Občine Markovci.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Občinski prostorski načrt Občine Markovci (v nadaljevanju OPN), vsebuje strateški in izvedbeni del.

(2) Strateški del OPN opredeljuje:

 1. izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
 2. zasnovo prostorskega razvoja občine,
 3. zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena,
 4. zasnovo poselitve, z območji naselij, razpršene,
 5. usmeritve za prostorski razvoj občine.

(3) Izvedbeni del OPN opredeljuje:

 1. enote urejanja prostora,
 2. območja namenske rabe prostora,
 3. prostorske izvedbene pogoje,
 4. prostorske izvedbene pogoje za območja, za katera je predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

(4) OPN obsega tekstualni in grafični del ter obvezne priloge OPN in je izdelan v digitalni in analogni obliki.

Zadnjič posodobljeno Sreda, 21. junij 2017 13:06
Več ...
 
Lastniki zemljišč morajo dovoliti čebelarjem, da poberejo svoje roje čebel PDF natisni
Sreda, 07. junij 2017 17:23

Rojenje čebel je naravno razmnoževanje čebeljih družin. Pri tem se družina razdeli na dva dela. En del ostane v panju, drugi del pa ga zapusti. Približno polovica čebel, včasih tudi več, se pridruži stari matici in si poišče novo domovanje. Preostale čebele ostanejo v panju in čakajo, da se iz pokritih matičnikov izleže mlada matica, se opraši in začne zalegati. Roj je popoln naraven začetek nove čebelje družine, saj z izjemo satja, zalog hrane in zalege s seboj prinese vse, kar potrebuje mlada čebelja družina za svoj razvoj.

Ker velika večina čebelarjev vzreja čebele zaradi pridelovanja medu in drugih čebeljih pridelkov, jim je rojenje nezaželeno. Rojilno razpoloženje poruši delovno harmonijo v čebelji družini. Čebelje družine, ki so v rojilnem razpoloženju in pozneje tudi rojijo, pridelajo tudi do 70 % manj medu. Izrojenec in roj, še posebej, če sta kasnejša, sta za določeno čebelarsko sezono tako rekoč izgubljena. Prav tako nam roji niso potrebni za povečanje števila družin, saj te lahko povečamo umetno – z narejenci ali ometenci.

Naloga naprednega čebelarja je, da si na več načinov prizadeva, da mu družine ne izrojijo. S pravilno oskrbo in pravilnimi posegi v panj se lahko izognemo marsikateremu roju. To je še posebej pomembno, če čebelarimo z večjim številom panjev v čebelnjakih, ki so daleč od našega kraja bivanja.

Žal ne gre vedno vse gladko, in če zamudimo optimalni čas za preprečevanje rojenja, je rezultat roj na veji. Za uspešno ogrebanje rojev čebelarju zelo koristijo hladnokrvnost, preudarnost, iznajdljivost, spretnost in mirna roka.

Roj je najlaže ogrebsti, če sedi v obliki grozda na koncu veje, na robu krošnje nizkega drevesa. Pred ogrebanjem roj popršimo z vodo, ki smo jo za ta namen pripravili v ročnem tlačnem razpršilniku, saj s tem preprečimo, da bi se čebele takoj razletele. Povsem mirno, da čebele ne začutijo nobenega tresljaja, sunemo z ogrebalnikom navzgor, da se roj sesuje vanj. Skoraj nikoli ne prestrežemo vseh čebel, saj jih nekaj vedno zleti mimo, nekaj pa jih ostane na veji. Zaradi tega ogrebalnik toliko časa pustimo na mestu, da se večini, med katero je navadno tudi matica, pridružijo tudi te čebele. Na koncu ogrebalnik pokrijemo z mrežastim pokrovom in roj odnesemo za dan ali dva v hladno v klet, da se čebele umirijo.

Zadnjič posodobljeno Sreda, 07. junij 2017 17:36
Več ...
 
Sajenje vinske trte – obvezna pridobitev dovoljenja za zasaditev in možnost uveljavljanja podpore PDF natisni
Torek, 09. maj 2017 11:29

1.) DOVOLJENJE ZA ZASADITEV VINSKE TRTE (kratka predstavitev)

V skladu z veljavno EU zakonodajo in Uredbo o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte je potrebno za sajenje vinogradov predhodno pridobiti dovoljenje za zasaditev vinske trte. Izjema so le tisti vinogradi, ki so manjši od 0,1 ha in so namenjeni izključno za pridelavo vina, namenjenega porabi v vinogradnikovi družini.

Vlogo za pridobitev dovoljenja za zasaditev vinske trte se vloži na upravno enoto, kjer je pridelovalec vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina, do 30. junija pred vinskim letom, v katerem se bo izvedlo sajenje novega vinograda (npr. za sajenje jeseni 2017 ali spomladi 2018 je treba vlogo vložiti do 30. 6. 2017). Vloge za pridobitev dovoljenja za zasaditev vinske trte na podlagi predhodne krčitve vinograda, pa se lahko vloži kadarkoli pred začetkom sajenja vinograda.

V vlogi se navede podatke o velikosti in lokaciji površine ter o vinski trti, ki se bo zasadila, in pa podatke o vinogradu v krčitvi, če se bo predhodno izvedla krčitev obstoječega vinograda. Podatek o lokaciji je grafični prikaz zemljišča, ki se vriše na upravni enoti.
Vlogo se lahko odda tudi na tem obrazcu.

Na podlagi vloge za izdajo dovoljenja upravna enota izda: - Dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte (za površino, ki je enaka površini vinograda, ki se krči) in/ali - Dovoljenje za novo zasaditev vinske trte (za novo površino, na kateri se sadi nov vinograd oz. se širi obstoječi vinograd).

2.) PODPORE ZA SAJENJE VINSKE TRTE

2.1) Za zasaditev vinske trte, ki se izvaja na podlagi dovoljenja za ponovno zasaditev vinske trte, je možno uveljavljati PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV.

Zadnjič posodobljeno Torek, 09. maj 2017 11:44
Več ...
 
Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2017 PDF natisni
Sreda, 15. februar 2017 17:26

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/16) Občina Markovci objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2017

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2017 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev za sklope, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Markovci, kot so programi varovanja in krepitve znanja, skupni projekti na področju izobraževanja in druge splošne in posebne prireditve ter dejavnosti, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Markovci, projekti in prireditve v okviru pusta in drugo.

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) in drugih. Za programe, projekte in prireditve po tem razpisu morajo stroški nastati v letu 2017.

Več ...
 
Mesta v Občini Markovci kjer so nameščeni AED - Defibrilatorji PDF natisni
Torek, 20. december 2016 13:27
 1. Osnovna šola MARKOVCI
 2. Gasilski dom PRVENCI
 3. Gasilski dom BUKOVCI
 4. Zgradba bivše mlekarne v STOJNCIH

Zadnjič posodobljeno Torek, 20. december 2016 13:35
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 Naslednja > Konec >>

Stran 3 od 4
} catch(err) {}