Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2018 PDF natisni
Petek, 09. februar 2018 11:16

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/11, 5/12, 28/12-popr., 68/15, 64/16 in 47/17), Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17), Letnega programa športa Občine Markovci za leto 2018 in v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16), Občina Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2018

Občina Markovci v skladu s sprejetim Letnim programom športa Občine Markovci za leto 2018 razpisuje sredstva za sofinanciranje športnih programov za leto 2018 v skupni višini 60.000,00 € iz proračunske postavke 1805100 Športne dejavnosti – po razpisu, in sicer posamezno za naslednje vsebine športa:

Vsebina in obseg sredstev za leto 2018 EUR %
1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 2.400,00 4
2. Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta), usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 13.200,00 22
3. Športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta), usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 4.800,00 8
4. Športna rekreacija 4.500,00 7,5
5. Športne prireditve 3.000,00 5
6. Kakovostni šport 30.000,00 50
7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 2.100,00 3,5
SKUPAJ: 60.000,00 100

Več ...
 
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov, ki jih bo v letu 2018 Občina Markovci sofinancirala iz občinskega proračuna PDF natisni
Petek, 09. februar 2018 11:04

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB-2, 65/07-Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11-Odl. US, 111/13, 68/16 in 61/17), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/12, 5/14 in 68/15), Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 59/17) in na podlagi sprejetega Letnega programa kulture Občine Markovci za leto 2018, župan Občine Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov,
ki jih bo v letu 2018 Občina Markovci sofinancirala iz občinskega proračuna

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa so programi, ki sodijo v okvir izvajanja kulturnih dejavnosti. Občina Markovci zagotavlja za uresničevanje javnega interesa na področju kulture sredstva iz proračuna oz. proračunske postavke 1803312 Kulturne dejavnosti – razpis v višini 40.000,00 EUR, skladno s programi za naslednje namene:

  • za varstvo naravne in kulturne dediščine,
  • za izvajanje kulturnih programov, ki obsegajo sredstva za plače, avtorske honorarje in materialne stroške za izvedbo programov,
  • za vzpostavljanje umetniške ustvarjalnosti in za nagrade na področju kulture.

Pustne dejavnosti niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu.

Več ...
 
Javni razpis za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2018 PDF natisni
Petek, 09. februar 2018 10:56

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17) Občina Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2018

1. Predmet razpisa je izbor kulturnih projektov za opremo kulturnih društev na območju Občine Markovci za leto 2018.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
- na razpis se lahko prijavijo društva, registrirana za kulturno dejavnost s sedežem v Občini Markovci,
- projekt mora imeti jasno konstrukcijo financiranja investicijske opreme ter zagotovljene vire financiranja,
- projekt mora biti končan v letu 2018.

3. Upravičeni stroški sofinanciranja oz. sklopi nabave, ki se sofinancirajo, so:
- stroški nabave opreme društvenih prostorov (pohištvo, računalniška oprema,…),
- stroški nabave enotnih oblačil in obuval za društvene potrebe,
- stroški nabave glasbenih inštrumentov.

Zadnjič posodobljeno Petek, 09. februar 2018 11:04
Več ...
 
Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2018 PDF natisni
Petek, 09. februar 2018 10:08

Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17) Občina Markovci objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2018

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2018 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev za sklope, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Markovci, kot so programi varovanja in krepitve znanja, skupni projekti na področju izobraževanja in druge splošne in posebne prireditve ter dejavnosti, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Markovci, projekti in prireditve v okviru pusta in drugo.

Predmet javnega razpisa:

  1. SKLOP A: Programi varovanja in krepitve zdravja,
  2. SKLOP B, ki zajema druge splošne in posebne programe oz. prireditve,
  3. SKLOP C: Pustovanje – organizacija karnevalske povorke.

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) in drugih. Za programe, projekte in prireditve po tem razpisu morajo stroški nastati v letu 2018.

Več ...
 
Poziv k odstranjevanju vegetacije z vodnih in priobalnik zemljišč PDF natisni
Četrtek, 21. december 2017 08:50

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 08. januar 2018 10:46
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 Naslednja > Konec >>

Stran 3 od 5