Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Vabilo na 6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Markovci PDF natisni
Petek, 13. oktober 2017 16:27

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum:   12. 10. 2017


Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13)  s k l i c u j e m 6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v torek, 17. oktobra 2017, ob 18. uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

Več ...
 
Namera o ustanovitvi stavbne pravice PDF natisni
Ponedeljek, 09. oktober 2017 18:37

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 478-0057/2017
Datum: 2.10.2017

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, dne 2. 10. 2017, objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Občina Markovci namerava v skladu s četrtim odstavkom 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15), po preteku te namere, ustanoviti brezplačno stavbno pravico na nepremičnini parc. št. 490/5, k.o. (417) Markovci, za novogradnjo montažnih tribun ob nogometnem igrišču Markovci, katerih investitor je Športno društvo Markovci, za obdobje 99 let, na podlagi neposredne pogodbe o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice v korist Športnega društva Markovci.

Stavbna pravica se ustanovi na skrajnem severnem delu nepremičnine v velikosti 4 m x 20 m.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Markovci za obdobje 15 dni.

Milan Gabrovec, prof,
župan
 
Javni poziv članom občinskega sveta Občine Markovci in političnim strankam za predlaganje kandidata za elektorja in kandidata za člana državnega sveta PDF natisni
Petek, 29. september 2017 11:43

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE MARKOVCI
Markovci 43
2281 MARKOVCI         
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 041-0001/2017
Datum: 28.9.2017

Na podlagi Rokovnika Državne volilne komisije RS za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta, št. 041-20/2017-1, z dne 13. 9. 2017 in Navodil Državne volilne komisije RS volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo volitev v državni svet, 041-20/2017-2, z dne 13. 9. 2017 ter v skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 83/02) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Markovci objavlja

JAVNI POZIV
članom občinskega sveta Občine Markovci in političnim strankam za predlaganje kandidata za elektorja in kandidata za člana državnega sveta


Državna volilna komisija RS je na podlagi Rokovnika za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta, št. 041-20/2017-1, z dne 13. 9. 2017 in Navodil volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo volitev v državni svet, 041-20/2017-2, z dne 13. 9. 2017, med drugim pozvala občinske in mestne sveta, da v skladu z Zakonom o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1, 95/09-Odl. US in 21/13-ZFDO-F) izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za volitve članov državnega sveta (v nadaljevanju elektorje) ter določijo kandidate za člane državnega sveta. Lokalne skupnosti izvolijo svoje predstavnike (tj. elektorje) v volilno telo v skladu s svojimi pravili, s katerimi tudi določijo kandidate za člane državnega sveta.

V skladu z Zakonom o državnem svetu in Rokovnikom ter Navodili morajo občinski in mestni sveti najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja predložiti volilnim komisijam volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo in kandidature za člana državnega sveta.
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov so v skladu z Odlokom o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 48/17) razpisane za sredo, 22. novembra 2017. Volitve članov državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov se opravijo v volilnih enotah (VE-8 obsega med drugim tudi Občino Markovci), v katerih elektorji s tajnim glasovanjem izmed predlaganih kandidatov določijo člana državnega sveta.

Zadnjič posodobljeno Petek, 29. september 2017 12:00
Več ...
 
Obvestilo o sprejetem občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci PDF natisni
Ponedeljek, 25. september 2017 08:58

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Datum: 22. 9. 2017

Na podlagi 47. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 112/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 – odločba US, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) in 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06, 26/09) Občina Markovci daje

OBVESTILO
o sprejetem občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci

V nadaljnjem besedilu se za prostorski akt, naveden v naslovu tega obvestila (občinski prostorski načrt Občine Markovci), uporablja kratica OPN. OPN je bil sprejet z odlokom, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 29/17 (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci). Sprejeta je bila še obvezna razlaga prvega odstavka 96. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci, ki je bila objavljena v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 41/17.

Z uveljavitvijo OPN so prenehali veljati predhodno veljavni občinski prostorski akti, ki so navedeni v 97. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci. OPN velja na večinskem območju Občine Markovci, ne velja pa na naslednjih območjih predhodno sprejetih podrobnih prostorskih aktov: na območju gospodarske cone Novi Jork (severovzhodno od občinskega središča Markovci v katastrski občini Nova vas pri Markovcih), na območju Ptujskega jezera (na območju jezera velja medobčinski prostorski akt, ki sta ga sprejeli Občina Markovci in Mestna občina Ptuj), na območju lokacijskega načrta za hitro cesto Hajdina – Ormož ter na območju državnega prostorskega načrta za daljnovod 2x400 kV Cirkovce – Pince (veljavni akti za navedena območja so navedeni v 98. in 99. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci).

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 12. oktober 2017 09:19
Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 4
} catch(err) {}